Phạm Bình (Metal Producer, Guitarist)

Audio Production thực sự không vấn đề về kỹ năng (know-how) hay kỹ thuật (technical). Bạn luôn có thể học. Thực sự, nó là vấn đề về thái độ (attitude) và triết lý (philosophy). Chúng tôi đã có rất nhiều cuộc nói chuyện về âm nhạc, công việc và cuộc sống qua nhiều projects làm với nhau; a Hà luôn là người bạn, người anh & người thầy lớn đối với tôi. Tôi luôn tin một điều rằng 2 yếu tố nói trên (thái độ & triết lý) sẽ là 2 yếu tố hứa hẹn và đưa anh đi rất xa. Bạn cũng có thể tin tưởng điều mà tôi tin tưởng!

Phạm Bình’s personal website: http://bvpham.com/